Research project

Mun juttu - meidän tulevaisuus (Mun juttu)

14715

14715


Funder

Other Finnish


Abstract

Mun juttu - meidän tulevaisuus -hankkeessa oman jutun löytäminen tarkoittaa oman osaamisen ja potentiaalin tunnistamista, tiedostamista ja kehittämistä. Oma juttu voidaan ymmärtää resurssiksi, joka tukee erityisesti nuorten kohdalla harrastamista, koulunkäyntiä, opiskelua, työhön hakeutumista ja kestävän yhteiskunnan jäseneksi kasvamista, osallistumista ja osallisuuden tunnetta. Erityisesti muita vähäisemmän koulutus- ja kulttuuripääoman omaavat kansalaiset tarvitsevat tukea oman juttunsa löytämiseksi. Hanketta toteutetaan seikkailumetaforan kehyksessä siten, että toiminta jäsentyy kahteen rinnakkaiseen kehittämispolkuun: nuorten parissa toimivien ammattilaisten polkuun ja nuorille suunnattuun polkuun. Vaikka kummallakin kehittämispolulla on omat tavoitteensa, itse toimintaa toteutetaan yhdessä, mikä mahdollistaa rikkaan vuorovaikutuksen ja tiedonsaannin osapuolten kesken. Hankkeen aikana suunnitellaan yhteistä vaellusretkeä, joka toteutuu hankkeen loppupuolella konkreettisesti luontoympäristössä ja sisältää myös taiteellisen loppuhuipentuman. Vaellus on hankkeen aikana kertyneen tiedon ja kokemusten vaihdon huipentuma, jka korvaa perinteisen "loppuseminaarin".


Ammattilaisten polun keskeinen tavoite on luoda työelämän innovaatiokyvykkyyden kehittämisareena, jonka rakennusaineita ovat kohtaamiset monialaisen palveluverkoston kesken ja nuorten kanssa uusilla taiteen, kulttuurin ja luontoliikunnan luomilla foorumeilla. Nuorten polun toiminta tapahtuu pilottiryhmissä, joiden toimintaan rakennetaan osallistumismahdollisuuksia myös nuorten lähiaikuisille ja palveluverkoston edustajille. Keskeinen tavoite on nuoren omien resurssien tunnistaminen ja kehittäminen yhteisöllisesti, sukupuolten erityisyys ja sukupolvien välinen vuoropuhelu huomioon ottaen. Hankkeen kehittämismenetelmien ydinajatus on usko omien vahvuuksien tunnistamiseen yhteisön tuella syvään tunneyhteyteen pyrkivillä foorumeilla, joilla taiteen, kulttuurin ja luontoliikunnan keinoin voidaan tunnetusti saada aikaan.


Hankkeen valtakunnallista ulottuvuutta ja tiedonlevitystä kannattelevan rungon muodostaa yliopistokeskusverkosto, joka toimii Lahdessa, Kokkolassa, Kajaanissa ja Seinäjoella. Palveluverkoston monialaista osaamista vahvistetaan alueellisten kehittämisklusterien kautta. Keskeistä toiminnassa on kehittämisklusterien välinen tiedonvaihto, ja yhteistyö. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorten parissa toimivan monialaisen pavleluverkoston yhteistyötä, luoda palveluinnovaatioita ja sosiaalisia innovaatioita skeä uusia toimintamalleja saattamalla ammattilaisia ja muita aikuisia yhteistyöhön nuorten kanssa ja keskenään taiteen, kulttuurin ja luontoliikunnan menetelmiä käyttämällä, edistää nuorten omien resurssien tunnistamista ja lisätä nuorten osallisuutta, vaikuttamismahdollisuuksia ja hyvinvointia arjen toimintaympäristöissä. Tavoitteena on myös ohjausmallin kehittäminen, jolla pystytään ehkäisemään varhaisessa vaiheessa nuorten syrjäytymistä sekä vahvistaa tukitoimia, joilla pystytään lisäämään nivelvaiheessa olevien oppilaiden osallistuutta sekä ohjautumista omia toiveita ja taitoja vastaavaan koulutukseen. Hankkeessa tutkitaan ja arvioidaan menetelmien vaikutuksia niiden kehittämiseksi.Last updated on 2019-31-05 at 08:33