Research project

RING -Teollisuuden työpaikkojen ja viennin palauttaminen kehittämällä vihreää ja digitaalista tekniikkaa ja
osaamista
(RING)

14715

14715

14715


Project Details

Start date: 01/08/2021

End date: 30/04/2023


Funder

Other Finnish


Abstract

Etelä-Karjalan ja Kaakkois-Suomen aluetaloudellinen ongelma on keskivertoa vaikeampi työllisyystilanne ja heikompi vientikehitys, huolimatta vahvasta paikallisesti osaamisesta ja teollista yrityskannasta sekä perinteestä. Pandemian vaikutuksesta ongelma on kärjistynyt työllisyyskehityksen sekä tavaraviennin menetyksenä.
Digitaalisen kaksosen kehitys mahdollistaa uuden teollisen, korkean lisäarvon palveluliiketoiminnan synnyttämisen.Näin syntyvät älykkäät palvelut, jotka laajentavat maakunnallisen teollisuuteen kytkeytyvän ohjelmistoteollisuuden liiketoimintamahdollisuuksia ja luovat mahdollisuuksia uudelle innovatiiviselle mittaukseen ja analytiikkaan perustuvalle teknologiayrittäjyydelle.
Digitaalisella kaksosella tarkoitetaan tietokoneperustaista virtuaalista kuvausta. Virtuaalimallin tiedon perusteella voidaan esimerkiksi testata koneen ja tuotteen toimintaa vaarallisessa ympäristössä tai varmistaa että rakenneratkaisut ovat riittävät kestäviä. Jotta digitaalisen kaksosen avulla voitaisiin luoda uusia palveluita tai tehostaa olemassa olevien koneiden ja muiden tuotteiden toimintaa tulee datan ja tiedon liikkua todellisesta koneesta virtuaalimalliin. Tämän haasteen ratkaisee ehdotetussa projektissa kehittävä ”älykäs digitaalinen kaksonen”
Hankkeella on kolme päätavoitetta. Hankkeen teknologisena ja tutkimuksellisena tavoitteena on älykkään digitaalisen kaksosen kehittäminen paikallisten yritysten tarpeisiin. Hankkeen vaikuttavuustavoitteena on kasvattaa palveluvientiä digitaalisten työkalujen avulla ja täten korvata menetettyjä vientituloja ja työpaikkoja. Palveluviennillä saadaan aikaan uusia työpaikkoja yrityksissä, joka parantaa alueen elinvoimaa. Lisäksi, hankkeessa kytketään Etelä-Karjalaiset yritykset poikkimaakunnalliseen kehitykseen ja kansainvälisiin verkostoihin. Hanke kytkee Etelä-Karjalan Eurooppalaisiin digitaalisiin innovaatiokeskittymiin (EDIH) ja tiivistää Kaakkois-Suomalaista korkeakouluyhteistyötä mahdollistaen yrityksille pääsyn ylimaakunnallisiin kokeilu- ja pilotointilinjoihin.

Projektin tärkeänä tekijänä on mahdollistaa yhtäaikaisesti korkean teknologian soveltavaa kehitystä ja tutkimusta sekä toisaalta yritysten teknologisten ja osaamisedellytysten aktiivista tukemista ja kehittämistä koulutuksen tietoisuuden sekä korkeakoulutoimijoiden yhteistyössä tuottavien palveluiden kautta. Tietoisuudella parannetaan yliopistoyritysyhteistyötä, sekä tutkimustiedon ja siihen perustuvien teollisuuden digitalisaatiopalveluiden saavutettavuutta. Koulutuksella nostetaan alueellisen teollisuuden digitaalisia kyvykkyyksiä ja edellytyksiä luoda kilpailuetua korkeateknologisilla ja kestävillä digitaalisen teollisuuden ratkaisuilla, kuten älykkään digitaalisen kaksosen sovelluksilla. Korkeakoulujen yhteistyössä tuottamat digitalisaatiopalvelut tarjoavat välitöntä kohdennettua apua teollisten yritysten teollisten pullonkaulojen avaamiseen ja teknologisten haasteiden ratkaisemiseen.


Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteetLast updated on 2021-01-11 at 13:14