Research project

VNK 5.2 Julkisten palveluiden kestävä digitalisaatio - Ilmasto- ja ympäristövaikutukset


Project Details

Start date: 01/03/2021

End date: 31/12/2022


Funder

Other Finnish


Abstract

Hankkeessa työstetään tutkimustietoon perustuva viitekehys, joka tukee julkisten palveluiden digitalisaation systeemisten ilmasto- ja ympäristövaikutusten arvioinnin toimintamallin luomista. Hankkeessa käytettävät menetelmät ovat kirjallisuusanalyysi, elinkaarianalyysi, haastattelu- ja kyselytutkimus, työpajat sekä tapaustutkimukset.  Tavoitteena on, että työn tuloksena kartoitettuja menetelmiä hyödyntäen olisi mahdollista muodostaa kokonaisvaltainen, mitattuun aineistoon perustuva toimintamalli sisältäen näkökulmat, joita tulee ottaa huomioon digitaalisten julkisten palvelujen ilmasto- ja ympäristövaikutuksia arvioitaessa.  LUT-yliopiston vastuulla hankkeessa ovat sosiaali- ja terveyspalveluissa toteutettavat tapaustutkimukset. Ensimmäinen tapaustutkimus kohdistuu ikääntyvien kotiin vietäviin palveluihin ja toinen sosiaali- ja terveyspalvelujen digiklinikkaan. Näiden kahden tapaustutkimuksen avulla hankkeessa selvitetään julkisen sektorin palvelujen digitalisaation ilmasto- ja ympäristövaikutuksia ja erityisesti tähän tarkoitukseen kehitetyn viitekehyksen ja laskurin soveltuvuutta kohteena oleviin digitaalisiin palveluihin. Tapaustutkimuksissa myös tuotetaan tietoa arviointiviitekehyksen ja laskurin edelleen kehittämiseksi sekä tarkastellaan palveluiden digitalisaation heijastevaikutuksia.


Keywords
ympäristövaikutukset, ympäristövaikutusten arviointi, digitalisaatio, sosiaali- ja terveysalueet, mittaus,
ilmastonmuutos


Last updated on 2022-03-01 at 10:53