Other project

HyTeLab - Päijät-Häme's wellbeing technology innovation, test and development environment
HyTeLab - Päijät-Hämeen hyvinvointiteknologian innovaatio-, testi- ja kehittämisympäristö
(HyTeLab)

14715

14715

14715


Project Details

Start date: 01/09/2018

End date: 31/12/2020


Funder

Other Finnish


Abstract

Hyvinvointiteknologia on kasvava liiketoiminta-alue, jolla on suuri merkitys kestävän sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon, alueiden elinvoimaisuuden ja liiketoiminnan kehittymisen kannalta. Erityistä tarvetta on luoda käyttäjien ja käyttöympäristöjen tarpeisiin vastaavia teknologisia ratkaisuja, joissa teknologia- ja palvelukehitys kulkisivat rinta rinnan, niin että teknologiaa ja palveluita kehitettäisiin aidosti yhdessä samaa tavoitetta tukien.

HyTeLab-hankkeen strategisena tavoitteena on Päijät-Hämeen hyvinvointiteknologiaan liittyvän tki-toiminnan vahvistaminen sekä alueen hyvinvointi- ja teknologia-alan yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn kasvattaminen. Lisäksi pyritään luomaan alueen yrityksille mahdollisuuksia päästä mukaan kansallisiin ja kansainvälisiin Health-ekosysteemeihin ja näin vahvistaa hyvinvointiteknologiaan liittyvien innovaatioiden syntyä.

Hankkeen uutuusarvo on yhteiskäyttöinen innovaatioalusta, joka mahdollistaa eri alojen toimijoiden kohtauttamisen kehittämis- ja tutkimustoiminnassa. Kyse ei ole vain perinteisestä testauksesta tai protopajasta: mukaan kutsutaan hyvinvointiteknologia-alan yritysten lisäksi loppukäyttäjiä, kokeiluista kiinnostuneita opiskelijoita, palveluntuottajia ja päättäjiä. Käytännön pilotointiin, teknologian ja robotiikan

testaukseen sekä kehittämiseen voi osallistua mikä tahansa yritys, kohderyhmänä sote- ja teknologia-alan yritysten. Hankkeen toimenpiteet ovat tuotetestausta ja teknologian käytettävyyden arviointia kehittämisympäristöissä sekä autenttisissa toimintaympäristöissä. 

LUT vastaa hankkeessa erityisesti testi- ja kehittämisympäristön toiminnan mallintamisesta ja vaikutusten arvioinnista sekä tulevaisuustiedon keräämisestä. 

Well-being technology is a growing business area that is of great importance for the sustainable production of social and health services, the vitality of the regions and the development of business. In particular, there is a need for creating technological solutions genuinely hand in hand with service development, thus meeting the needs of end-users and operating environments. Then will technology and services support the same goal. 

The strategic goal of the HyTeLab project is to strengthen the R&D activities related to the welfare technology of Päijät-Häme and to increase the national and international competitiveness of the local welfare companies and public sector actors. In addition, regional businesses are offered opportunities to access national and international health ecosystems, thereby enhancing the wellbeing-related innovations. 

The novelty value of the project is a collaborative innovation platform that enables participants in different sectors to meet in development and research. This is not just about traditional testing or prototype: not only in the field of welfare technology, but also for end-users, experimenters, service providers and decision-makers.

Practical piloting, technology and robotic testing and development is open for any company doing business in social and health care technology. Project measures include product testing and technology usability assessment in development environments as well as in authentic operating environments.

LUT is responsible for the modeling and impact assessment of the test and development environment, as well as the collection of future-oriented data.


Keywords

Co-creation, user-driven, welfare technology, testing and piloting, digitalizationLast updated on 2021-10-02 at 13:30