Research project

Suodatuksen energiatehokkuuden parantaminen digitalisaation ja mallinnuksen avulla

14715

14715

14715


Project Details

Start date: 01/08/2018

End date: 31/12/2019


Funder

Other Finnish


Abstract

Hankkeen ”Suodatuksen energiatehokkuuden parantaminen digitalisaation ja mallinnuksen avulla” tavoitteena on kehittää kaupallistettava järjestelmä, jonka avulla alipainesuodatuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa merkittävästi.
Suodatus on yleisesti käytetty menetelmä nesteen ja kiintoaineen erottamiseen usealla teollisuuden alalla, kuten metsä-, kaivos-, kemian- ja lääketeollisuudessa. Teollisessa mittakaavassa käytetään paljon alipainesuodatukseen perustuvia ratkaisuja (nauha-, kiekko- ja rumpusuodattimia), joiden tarvitsema alipaine tuotetaan sähkömekaanisesti vakuumipumpulla. Energiakustannukset muodostavat suurimman osan suodattimien elinkaaren aikaisista kustannuksista. Yleisesti käytettävien nesterengaspumppujen energiataloudellisuus on huono, eikä teollisuudessa osata tehdä vakuumipumppujen säätöä siten, että niiden energiankulutus saataisiin minimoitua. Tässä projektissa kehitettävä järjestelmä perustuu innovatiiviseen mittaus- ja anturointikokonaisuuteen, jonka avulla suodatusprosessista saadaan monipuolista on-line tietoa, joka toimii lähtöaineistona projektissa kehitettävälle säätömallille. Hankkeessa kehitettävä järjestelmä voidaan asentaa sekä olemassa oleviin, että uusiin teollisuusmittakaavan suodattimiin.

The objective of project called ”The improvement of energy efficiency in filtration with digitalization and modelling is to develop novel, commercializable measurement and modelling concept which can be used to minimize the energy  consumption in industrial scale vacuum filtration processes.
Filtration is a commonly used method for solid-liquid separation in several industries such as in paper and pulp, mining and metallurgy, chemical technology and pharmaceutical. The filter equipment itself can be belt, disc or drum filter and the required vacuum is normally produced by electro-mechanical vacuum pumps. The energy costs of vacuum systems comprise the biggest share of the filters lifetime costs. The energy efficiency of the commonly used liquid ring pumps is typically very poor and industry has not yet adapted modern control methods for the vacuum pumps is such a way that the energy consumption of those could be minimized. The method which will be developed in this project is based on an innovative measurement system, which is utilized to obtain lots of on-line data from the filtration process. The collected data will then be used as a source material for the process control model which will be developed in the project. The control system can be installed both in existing and new industrial-scale filters.
Last updated on 2020-25-05 at 12:53