G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis

Aineistonhallinnan kehittäminen korkeakouluissa: case: LAB-ammattikorkeakoulu


Open Access publication

LUT Authors / Editors

Publication Details
Authors: Sinisalo Riikka
Publishing place: Lahti
Publication year: 2020
Language: Finnish
JUFO-Level of this publication:
Open Access: Open Access publication

Abstract

Kehittämishankkeen tavoitteena oli selvittää, millainen on tehokas tutkimusaineistojen keräämisen, arvioinnin, säilyttämisen ja jakamisen malli LAB-ammattikorkeakoululle, millaisia prosesseja siihen liittyy ja mitkä tekijät vaikuttavat aineistonhallinnan tehokkuuteen ja hyödynnettävyyteen.
Työn teoriakehyksessä tarkasteltiin tietojohtamista yleisesti sekä erityisesti korkeakoulukontekstissa, tavoitteena tunnistaa aineistonhallinnan kannalta keskeiset tietojohtamisen viitekehykset, prosessit, mallit, suositukset ja hyvät käytänteet sekä menestystekijät ja mahdollistajat. Lisäksi käsiteltiin aineistonhallinnan haasteita, tukemisen keinoja ja toimintoja korkeakouluissa aikaisemman tutkimustiedon valossa.
Kehittämishanke toteutettiin konstruktiivisella tutkimusotteella, jossa hyödynnettiin tutkimusinfrastruktuurien itsearviointimallia (RISE). Tutkimusaineisto kerättiin osallistavin menetelmin työpajatyöskentelyssä ja kohderyhmänä oli 14 hengen ryhmä LAB-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan johtamiseen, toteuttamiseen ja tukemiseen liittyvää henkilöstöä. Työpajatyöskentelyn aineisto käsiteltiin pääosin aineistolähtöisen analyysin avulla. Lisäksi kehittämisessä hyödynnettiin organisaation aineistonhallintaan liittyvää sisäistä materiaalia.
Hankkeen tuloksena syntynyt aineistonhallinnan malli suuntaa aineistonhallinnan kehittämistyötä LAB-ammattikorkeakoulussa. Malli hahmottaa aineistonhallinnan keskeisten toimijoiden tehtävät ja vastuut aineistonhallintaprosessin aikana perustuen käyttäjien tarpeisiin. Aineistonhallinnan tehokkuuden näkökulmasta mallissa osoitetaan keskeisiä uusia tehtäviä niihin aineistonhallintaprosessin vaiheisiin, jotka organisaatiossa koettiin tärkeimmiksi. Kehittämishanke vahvistaa tietojohtamisen toimintatapojen soveltuvuuden aineistonhallinnan kehittämiseen ammattikorkeakouluissa.


Last updated on 2020-17-11 at 12:44