D4 Published development or research report or study

Metsähakkeen laadun parantaminen ja hankintajärjestelmän tehostaminen jatkuvan laadunmittauksen tuottaman informaation avulla


Open Access publication

Publication Details
Authors: Korpinen Olli-Jussi, Aalto Mika, KC Raghu, Ranta Tapio
Publishing place: Lappeenranta
Publication year: 2019
Language: Finnish
Title of parent publication: LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports
ISBN: 978-952-335-418-0
eISBN: 978-952-335-419-7
ISSN: 2243-3376
eISSN: 2243-3376
JUFO-Level of this publication:
Open Access: Open Access publication
Location of the parallel saved publication: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-419-7

Abstract

Metsähakkeen mittausmenetelmät ovat kehittyneet 2010-luvulla
tiedonkäsittelykapasiteetin kasvaessa ja erilaisten mittausratkaisujen
yleistyessä. Konkreettisia esimerkkejä hankintaketjun alku- ja
loppupäistä ovat metsäkuljetuksen yhteydessä tapahtuva
kuormainvaakamittaus ja voimalaitoksen polttoainekuljettimella
suoritettava hakepatjan jatkuvatoiminen mittaus.

Tässä tutkimuksessa analysoitiin röntgentekniikkaan perustuvan
jatkuvatoimisen mittauslaitteen tuottamaa aineistoa metsähakkeen
kosteudesta ja arvioitiin kosteuden tuntemisen merkitystä hankintaketjun
eri vaiheissa sekä taloudelliset että ympäristönäkökulmat huomioiden.
Tutkimuksen ensimmäisessä osassa jatkuvatoimisen mittauslaitteen tiedot
luokiteltiin ja analysoitiin hankintaketjuista saatujen olosuhdetietojen
perusteella. Toisessa osassa tienvarsihaketusjärjestelmää simuloitiin
kahdella vaihtoehtoisella hakkuutähteen varastointiin liittyvällä
päätösfunktiolla.

Tutkimuksen tulosten perusteella useimmat tienvarsihaketukseen
perustuvat hankintaketjut onnistuvat polttoaineen laadun parantamisessa
palsta- ja tienvarsivarastoinnin aikana. Syksyllä korjatun hakkuutähteen
kuivumispotentiaali kuitenkin menetetään usein, jos hakkuutähde
varastoidaan tienvarteen hyvin pian hakkuun jälkeen. Tienvarren
varastokasan peittämisellä saavutetaan varsin usein tavoiteltu 30-40 %:n
toimituskosteus voimalaitoksella. Kuorman sisäiseen kosteusvaihteluun
ei varastokasan peittämisellä havaittu olevan vaikutusta. Sen sijaan
havaittiin, että isoilta tienvarsivarastoilta toimitetun hakkeen kosteus
vaihteli selvästi vähemmän kuin pieniltä varastoilta toimitetuissa
kuormissa.

Simulointimallinnuksen tuloksista havaittiin, että hankintaketjujen
ohjaaminen tienvarsivaraston tiedetyn kosteuden perusteella laskisi
hakkeen keskimääräistä toimituskosteutta ja vähentäisi hakkeen
kuljetussuoritetta verrattuna nykykäytännön mukaiseen toimintaan. Erot
tuloksissa olivat merkittäviä etenkin silloin, kun mallinnuksen
olosuhdetietoina käytettiin polttoaineen kuivumisen kannalta hankalien
säävuosien tietoja.

Tutkimus toteutettiin aikana, jolloin jatkuvatoimisen laitteen
mittaustietoa oli vielä varsin vähän saatavilla. Tietoaineisto kuitenkin
kasvaa jatkuvasti. Voimalaitoksen saamien suorien hyötyjen lisäksi
jatkuvatoimisen mittauksen tuottamalla tiedolla on vielä käyttämätöntä
hyödyntämispotentiaalia toimitusorganisaatioille, jotka voivat tietojen
avulla kehittää omia polttoainetoimituksiaan myös pienemmille
laitoksille, joilla jatkuvatoimista mittausta ei ole.


Last updated on 2020-31-08 at 15:31