A4 Conference proceedings

Yrittäjämäinen kulttuuri ja yritysyhteistyön tavoitteellisuus ammattikorkeakoulussa


Open Access publication

Publication Details
Authors: Joensuu-Salo Sanna, Hämäläinen Minna, Ruskovaara Elena, Peltonen Kati, Arhio Kaija, Siltavirta Katta
Publication year: 2018
Language: Finnish
Title of parent publication: YKTT2018 Yrittäjyyskasvatuspäivät artikkelit-Entrepreneurship Education Conference 2018 Articles
Start page: 33
End page: 50
Number of pages: 18
ISBN: 978-952-335-246-9
JUFO-Level of this publication: 0
Permanent website address: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-246-9
Open Access: Open Access publication

Abstract

Yrittäjyyden edistäminen on keskeinen osa ammattikorkeakoulujen toimintaa. Arene (2015) määrittelee yrittäjyyden uutta luovaksi innovatiiviseksi toiminnaksi, innovaatioihin liittyvän riskin hallinnaksi, aktiivisuudeksi ja kyvyksi koota vaadittavan toiminnan henkiset ja aineelliset resurssit kannattavan toiminnan aikaansaamiseksi. Tämä edellyttää ammattikorkeakouluilta yrittäjämäistä kulttuuria ja toisaalta myös tavoitteellisuutta. Niiden toteutuminen toisaalta edellyttää niiden mittaamista, mutta validoitua mittaria näiden ilmiöiden mittaamiseen ei ole. Tämän artikkelin tavoitteena on testata ja validoida mittari korkeakoulun yrittäjämäisen kulttuurin ja yritysyhteistyön tavoitteellisuuden mittaamiseen. Lisäksi tavoitteena on vertailla yrittäjämäistä kulttuuria ja yritysyhteistyön tavoitteellisuutta ammattikorkeakoulujen eri koulutusaloilla. Tarkempia tutkimuskysymyksiä ovat: 1) Miten yrittäjämäinen kulttuuri ja yritysyhteistyön tavoitteellisuus määritellään ja miten niitä voidaan mitata? 2) Ovatko yrittäjämäinen kulttuuri ja yritysyhteistyön tavoitteellisuus erillisiä ilmiöitä? 3) Eroavatko yrittäjämäinen kulttuuri ja yritysyhteistyön tavoitteellisuus ammattikorkeakoulussa eri koulutusaloilla? Tutkimuksen aineisto perustuu Opettajan yrittäjyysmittaristo -työkalulla kerättyyn dataan, jossa on 871 vastaajaa yhteensä 21:stä ammattikorkeakoulusta. Yrittäjämäisen kulttuurin ja yritysyhteistyön mittarin validoimiseen käytettiin rakenneyhtälömallinnusta (CFA) ja koulutusalojen erojen tutkimiseen varianssianalyysia. Tutkimus osoitti, että yrittäjämäinen kulttuuri ja yritysyhteistyön tavoitteellisuus ovat erillisiä ilmiöitä, jotka eroavat merkitsevästi ammattikorkeakoulun eri koulutusalojen välillä.


Last updated on 2019-13-03 at 12:00