Research project

Ulkoistuksen vaikutusten arviointi kotihoidossa -tutkimushanke (USVAKO)


Principal Investigator

Project Manager

Project Details
Start date: 01/04/2015
End date: 30/11/2017

Funder
Other Finnish

Abstract
Tässä tutkimuksessa tutkitaan kotihoidon ulkoistamisen vaikuttavuutta suhteessa sille päätöksentekovaiheessa asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi ulkoistamisen vakutuksia arvioidaan asiakas-, prosessi-, ulkoistetun alueen kotihoitohenkilöstön ja kaupungin järjestämisvastuulla olevan kotihoidon kokonaisuuden johtaisen sekä hallittavuuden näkökulmista. Tutkimuksessa arvioidaan myös palvelujen järjestämistä kahden yksityisen palveluntuottajan avulla. Tutkimusstrategiassa huomioidaan epävarmuus syy-seuraus-suhteiden ja väliin tulevien tekijöiden osalta ulkoistamisen vaikuttavuutta ja vaikutuksia arvioitaessa. Esimerkiksi tutkimuksessa käytetään tutkija- j amentelmätriangulaatiota. Tutkimus on perustaltaan tapaustutkimus (esim. Yin 1999; 2009), joka hyödyntää kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerätään Lahden kaupungin kotihoidosta. Tutkimus toteutetaan seurantatutkimuksena 6/2015-11/2017.


Last updated on 2019-31-05 at 08:33