Research project

KUMOUS Palvelutalouden vallankumous - Ihminen digitalisaation keskiössä (KUMOUS)


Principal Investigator

Project Manager

Project Details
Start date: 01/02/2015
End date: 28/02/2018

Funder
Tekes

Abstract
Suomen asema maailmantalouden arvonluonnissa on murroksessa. Palvelujen merkitys kasvaaitsenäisenä kulutusmuotona ja osana kaikkia tuotteita. Suomen kansantalous ei kuitenkaan kasva.Meiltä puuttuu maailmanmarkkinoilla hyvin kaupaksi käyviä kalliita, korkean arvonlisän tuotteitaja palveluja. Työn tuottavuuden kasvu on pysähtynyt ja ideoista sen vauhdittamiseksi on puutetta.Digitalisaatiosta odotetaan pelastajaa, mutta pelkkä investoiminen tieto- ja viestintäteknologiaanei ratkaise ongelmia. Kasvun resepti on hukassa: mikä neuvoksi?Kasvun resepti löytyy palvelutalouden vallankumouksesta. Kyse on korkean arvonlisän palveluunja palvelutehtäviin perustuvasta tuotannosta, joka digitalisaatiota ihmiskeskeisesti ja laaja-alaisestihyödyntäen ratkaisee sekä käyttäjien että työntekijöiden arjen ongelmia ja tukee heidänorganisatorista, yhteiskunnallista ja taloudellista yritteliäisyyttään. Palvelujen digitalisaation tulevaisuudenhaasteena ei ole pelkästään yritysten ja toimintojen sisäinen tehokkuus vaan nykyistenpalvelualueiden ja eri sektoreiden yhdistäminen uusilla, innovatiivisilla tavoilla. Palvelujen integraatioon vaativa oppimishaaste kaikille toimijoille, ei vähiten teknologian toimittajille. Teknologianja arjen asiantuntijoiden yhteinen kysymys on, miten ihminen ja teknologia kytketään toisiinsapalvelutalouden aikakaudella. Digitalisaatio on kuitenkin ollut teknologiaprojekti, johon palvelu- ja palveluinnovaatioiden tutkimuksen teoria ja käytäntö eivät ole päässeet syvällisesti vaikuttamaan.Tässä uraauurtavassa tutkimuksessa yhdistämme palvelujen ja palveluinnovaatioiden tutkimuksensekä ihmisten ‘palveluarjen’ tutkimuksen digitalisaation uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseen(‘kaikennetti’, internet of everything). Tutkimuksen kunnianhimoisena visiona on digitalisaationtukema palveluosaaminen talouden ja yhteiskunnan uutena läpäisevänä infrastruktuurina. Tulevaisuudessapalvelujen innovointi kuuluu kaikille. Yhtä lailla digitaalisuus on kaikkien arkea, ja sen hyötyjen innovointi kuuluu kaikille. Digitalisaation keskiössä on siten ihmisten - kuluttajien/käyttäjienja palveluntuottajien/työntekijöiden - arki ja sen muutos sekä monimuotoisuus.Arki ei ole vain kehikko, missä ihmisten toiminta tapahtuu, vaan se tulee ymmärtää prosessina, jota tuotetaan ihmisten toiminnalla. Palvelu ymmärretään laaja-alaisesti: ratkaistessaan ihmisen arjen kysymyksiä heidän erilaisissa rooleissaan palvelu osallistuu ratkaisevasti uuden arvon luontiin millä tahansa yhteiskunnan sektorilla ja minkä tahansa teknologian osana. Hankkeessa lisätään ymmärrystä siitä, miten palvelut voidaan digitalisaatiota hyödyntäen integroida hyvinvointia tuottavaksi osaksi ihmisten arkikokonaisuuteen. Tavoitteena on edesauttaa siirtymistä ‘palvelujen viidakosta palveluiden puutarhaan’.2Tutkimuksen kohteena ovat digitalisaatiota hyödyntävät palveluintegraatiokokeilut, joiden tavoitteenaon luoda uutta taloudellista toimeliaisuutta ja monipuolista julkista arvoa toimijoille mahdollistamallayritteliäisyyttä ja yrittäjyyttä, toiminnan tehostumista ja vaikuttavuutta, nopeaa päätöksentekoa,joustavia työtapoja, yhteisön aktiivista jäsenyyttä, hyvinvointia ja ongelmien ratkaisua.Hankkeessa toteutetaan erityyppisten kohdeorganisaatioiden muodostamien verkostojen (3-4 arvonluontiverkostoa)kanssa oppiva, arvoa tuottava ja kokeilun sisältävä prosessi, joka edistää ainutlaatuisten arkea tukevien palveluintegraatioinnovaatioiden syntymistä ja leviämisedellytyksiä. Kohdeorganisaatioiden itsensä vetämät vaativat, käyttäjiä ja työntekijöitä osallistavat kokeilut (3-6 kk) saatetaan tutkijoiden tukemana dialogiin keskenään, ja kokeiluista oppimista seurataan ja analysoidaan tutkimuksen keinoin. Päämenetelmänä käytetään oppimisteorioihin perustuvaa innovointiatukevaa, osallistavaa interventioprosessia, johon sisältyy monipuolista arviointia läpi prosessin.Arviointikriteerit ja menetelmät ovat samalla kehittämisen kohteena. Tavoitteena on kehittääarvioinnin kriteereitä ja menetelmiä huomioimaan paremmin palveluihin liittyvät erityispiirteetsekä niiden syntyminen monitoimijaisessa arvoverkostossa. Käyttäjien ja työntekijöiden osallistumisen tutkimisessa käytetään laadullista, etnografista tutkimusotetta. Hanke edustaa uudentyyppistä yhteiskehittelevää T&K&I -hanketta, jossa osallistuvat organisaatiot saatetaan uudelle oppimispolulle sekä oppimaan toisiltaan ‘epävarmuuden vyöhykkeellä’.Tutkimus tuottaa (1) uusia liiketoiminta- ja yhteistyökonsepteja palveluiden integroinnin tavoistaja digitalisaation hyödyntämisestä niissä, (2) uusia professionaalisuuden konsepteja sekä työvoima-ja koulutuspoliittisia implikaatioita (ehdotuksia koulutussisällöiksi), (3) vaikuttavuusarvioinnin prototyypin monikriteeri- ja monitoimijamalliin perustuvasta arvioinnista, (4) politiikka- ja käytäntöehdotuksia siitä, miten ruohonjuuritason palveluinnovaatiot kootaan organisaatiotasolla ja miten uudet instituutiot niiden pohjalta syntyvät ja vaikuttavat toimintaympäristöön. Lisäksi hanke tuottaa (5) työkaluja sote-uudistuksen toimeenpanoon toimijoiden välisen yhteistyön järjestämisessäja johtamisessa.


Last updated on 2019-13-02 at 09:40