Research project

Ketterä HRM digiajan PK-yrityksissä: Vauhtia ja voimaa arvonluontiin
Agile HRM - Speed and power to SME's value creation
(AGI-DIGI)


Project Details
Start date: 01/01/2015
End date: 30/04/2017

Funder
Tekes

Abstract
Ongelmat, johon hankkeessa haetaan ratkaisuja, on ristiriita vallitsevien henkilöstökäytäntöjen ja yleistyvien liiketoimintalogiikkojen välillä. Asiakkaan saama arvo luodaan yhä useammin lyhenevinä elinkaarina ja jatkuvasti uudistuvina toimintamalleina verkostoissa, mutta henkilöstöjohtamisessa nojataan edelleen yrityksen sisäistä maailmaan palveleviin jäykkiin rakenteisiin. PK-yrityksissä henkilöstöjohtamisen (HRM) potentiaali arvonluonnissa on vielä usein heikosti hyödynnetty. Henkilöstöjohtamisen akateeminen keskustelu ja pääosa palvelutarjonnasta pohjautuu pitkälti suurten organisaatioiden näkökulmiin. Hankkeen tarkoituksena on tutkia PK-yritysten henkilöstöjohtamisen tulevaisuuden kehityshaasteita muuttuvissa toimintaympäristöissä sekä niille soveltuvia ketteriä henkilöstöjohtamisen ratkaisuja, jotka tukevat uusia asiakasarvon luonnin logiikkoja. Päämääränä on luoda jäsenneltyä ymmärrystä ketterästä HRM:stä erityisesti PK-kontekstissa. Tuloksena syntyy tutkimus PK-yritysten ketterästä henkilöstöjohtamisesta, suuntaviivoja sen kehittämiseksi sekä ehdotus siitä, minkälaisten kompetenssien varassa PK-sektorin henkilöstöammattilaiset ja –konsultit voisivat lisätä niiden tuottavuutta, innovatiivisuutta ja palvelukykyä henkilöstöjohtamisen keinoin. Hankkeen toteuttajajoukko koostuu Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Vaasan yliopiston tutkijoista, konsulteista ja kouluttajista sekä mukana olevien yritysten henkilöistä. Kehittämisprojektin uutuusarvo on merkittävä. Se kohdistuu PK-yrityksiin, joilla on Suomessa iso merkitys työllistäjänä, vientitoiminnassa, uuden liiketoiminnan ja toimialojen kehityksen kasvualustana sekä verkostokumppaneina suurille yrityksille ja organisaatioille. PK-yritysten HRM on johtamisen kenttänä jäänyt katveeseen PK-yritystutkimuksessa. HRM-käytäntöjen ketteryys on nostettu keskusteluun viime aikoina, mutta empiirinen tutkimus toistaiseksi puuttuu.


Last updated on 2021-10-02 at 13:08