Research project

Sitä saat mitä jaat - Yhteisen jakamisen toimintamalli työhyvinvoinnin ja tuottavuuden rakentamisessa (Sitä saat mitä jaat)

14715
14715

Principal Investigator

Project Manager

Project Details
Start date: 01/01/2018
End date: 18/09/2018

Funder
Other Finnish

Abstract
Työelämä ja työn tekemisen tavat ovat ajassamme kovan paineen alla. Taloudellinen niukkuus vaatii organisaatioita uudistumaan ja luo henkilöstölle epävarmuuden tunteita. Samanaikaisesti yhteiskunnan ikärakenteen muutos luo paineita työurien pidentämiseen. Rakennemuutoksen aikoina työntekijöiltä vaaditaan erityistä sopeutumiskykyä. Työssä jaksaminen, työhyvinvointi ja työn mielekkyys ovat koetuksella. Työn merkityksellisyyden oivallukset ja työn mielekkyyden kokemukset ovat olennaisia työssä jaksamisen ja työn kehittämisen kannalta, ja vaikuttavat toteutuessaan positiivisesti myös työn tuottavuuteen. Työelämässä tulisikin keskustella työn tekemisen laadusta ja kokonaisvaltaisesta mielekkyydestä suorittamiseen keskittyvän työuran pituuden sijaan. Työelämän kestävyyttä on kehitettävä, ja erityisesti sosiaalista kestävyyttä luovat työtavat ja toimintamallit ovat tarpeen työssä jaksamista edistettäessä. ”Sitä saat mitä jaat – yhteisen jakamisen toimintamalli työhyvinvoinnin ja tuottavuuden rakentamisessa” -hankkeessa luodaan ja hyödynnetään dialogisia, osallistujalähtöisiä tapoja työhyvin-voinnin, tuottavuuden ja sosiaalisen kestävyyden kehittämiseksi. Hanke vastaa tarpeeseen synnyttää työelämään keskustelun, jakamisen ja inhimillisen elämän kirjon esille tulemisen paikkoja, keskustelua ja keskinäistä oppimista – toisin sanoin ”yhteisen jakamisen tiloja”. Hankkeessa työskentely rakentuu vertaisoppimiselle, käytännössä ”yhteisen jakamisen työpajojen” ympärille. Yhteisen jakamisen työpajoissa osallistujia kannustetaan ja innostetaan löytämään työn merkityksellisyyden kokemuksia ja tekijöitä ja jakamaan näitä dialogisesti toistensa kesken. Apuna käytetään mm. taidelähtöisiä, narratiivisia sekä läsnäolon menetelmiä, joiden on todettu auttavan toisen asemaan asettumisessa, yhteisymmärryksen syntymisessä, itsetuntemuksen ja reflektiivisyyden kehittämisessä sekä dialogisuuden edesauttamisessa. Kaikki nämä ovat tärkeitä yksilön sisäisiä taitoja, jotka toteutuessaan vaikuttavat koko yhteisön hyvinvointiin. Niiden avulla saadaan myös olennaista tietoa työn merkityksellisyyden kokemuksista, joiden avulla työelämää voi kehittää kokonaisvaltaisesti mielekkääseen suuntaan. Hanke jakautuu kolmeen työpakettiin, joissa merkityksellisyyden kokemuksia tarkastellaan eri teemojen alla. ”Sosiaali- ja terveysalan työpaketissa" dialogista toimintamallia käytetään monikulttuurisuuden mukanaan tuomien mahdollisuuksien havaitsemiseksi ja käyttöön saamiseksi sekä sukupolvien välisen hiljaisen tiedon esiin tuomiseen. ”Avoimen Living Labin työpaketissa" mukaan kootaan organisaatioita, erityisesti pk-yrityksiä, joissa toimintamallia käytetään työn merkityksellisyyden oivaltamiseen ja sitä kautta työyhteisölähtöisen kehittämisen luomiseen. Aivan pienille yrityksille tarjotaan tila jakamiseen ja vertaisoppimiseen toisilta samassa tilanteessa olevilta. ”Työn mielekkyyden mittarit -työpaketissa” kehitetään ja käytetään arviointimenetelmiä ja mittaristoa todentamaan työhyvinvointia synnyttävän työn merkityksellisyyden oivaltamisen ja organisaatioiden tuottavuuden suhdetta.


Last updated on 2018-14-09 at 07:30