Research project

Innovaatiokyvykkyyden johtaminen ja mittaaminen - kohti parempaa tuottavuutta ja suorituskykyä


Principal Investigator

Project Manager

Project Details
Start date: 01/01/2015
End date: 31/12/2015

Funder
Other Finnish

Abstract

Tuottavuuden ja suorituskyvyn kehittäminen pk-yrityksissä vaatii myös innovaatiotoiminnan huomioimista. Jotta innovaatiokyvykkyyttä voidaan kehittää ja johtaa, sitä tulee myös mitata. Mittaamisella on positiivisia vaikutuksia moniin asioihin, jos mittaaminen on toteutettu oikealla tavalla. Innovaatiokyvykkyyden mittaaminen on kuitenkin heikolla tasolla suomalaisissa pk-yrityksissä.

On siis tarve innovaatiokyvykkyyden mittaamis- ja johtamismallille, jota pk-yritykset voivat hyödyntää innovaatiotoimintansa mittaamisessa ja sitä kautta sekä tuottavuuden että suorituskyvyn johtamisessa. Pk-yritykset eivät usein ota innovaatioasioita huomioon liiketoiminnan ja strategian suunnittelussa. Tarvitaankin uusia mittareita ja menetelmiä, että yrityksen koko innovaatiokyvykkyyttä voitaisiin paremmin seurata ja sitä kautta johtaa.

Hankkeen tavoitteena on tutkia innovaatiokyvykkyyden mittaamisen nykytilaa ja sen perusteella luoda pk-yrityksille malli, jonka perusteella ne pystyvät kehittämään innovaatiokyvykkyyden mittaamista. Mallissa esitetään mittaamisen osa-alueita, mittareita, ja suuntaviivoja, joiden avulla pk-yritykset voivat valita sopivat omaan tarkoitukseensa.

Hanke toteutetaan tapaustutkimuksena, jossa käytetään useita aineiston keruumenetelmiä ja teoriaviitekehyksiä. Hankkeen päävaiheet ovat (1) kirjallisuuteen tutustuminen ja tutkimuskysymysten tarkentaminen, (2) aineiston hankinta ja analysointi ja (3) teorian kehittäminen ja mallin muodostus.


Keywords
innovaatio, innovaatiokyvykkyys, pk-yritykset, suorituskyvyn mittaaminen, suorituskyvyn johtaminen, tuottavuus


Last updated on 2019-31-05 at 08:33