Research project

INKA-Uudet tekniikat sähköverkon vikatilanteiden ja hajautetun tuotannon hallinnassa (Protect-DG)

14715
14715

Project Details
Start date: 01/03/2015
End date: 30/06/2017

Funder
Tekes

Abstract

Protect-DG - Uudet tekniikat sähköverkon vikatilanteiden ja
hajautetun tuotannon hallinnassa -projektin tavoitteena on tutkia ja
kehittää uusia ratkaisuja niin keskijänniteverkon vikatilanteiden
hallintaan ja verkossa olevien pientuotantolaitosten ohjaukseen.

Uusien teknisten ratkaisujen kehittäminen on perusedellytys, jotta
hajautettua tuotantoa voidaan kustannustehokkaasti lisätä
sähkönjakeluverkkoon. Samalla yhteiskunnan vaatimukset sähkön
toimintavarmuuden kasvattamisessa ovat lisääntyneet. Tämän
seurauksena sähkönjakeluverkoissa on siirrytty laajamittaiseen
maakaapelointiin, joka taas edellyttää kehittyneitä menetelmiä
vianpaikannukseen.

Projektissa kehitetään uusia vianilmaisun
ja vianpaikannuksen tekniikoita ja teknisiä ratkaisuja
jatkuvuussignaaliin perustuvalle saarekekäytön esto- eli Loss-of-Mains
(LoM) -suojaukselle, sekä demonstroidaan IEC 61850 -standardin
käyttöä pientuotannon ohjauksessa ja kehitetään standardin
hyödyntämistä valokaarisuojauksessa.

Projektissa luodaan
keinoja jakeluverkkoyhtiöille vastata kiristyneisiin
toimitusvarmuusvaatimuksiin ja parannetaan teknisiä edellytyksiä
hyödyntää pienimuotoista paikallista tuotantoa. Valmistavan
teollisuuden yritykset hyödyntävät projektin tuloksia
tuotekehityksessään, joka tähtää menestykseen globaaleilla
markkinoilla.

Vianpaikannukseen
liittyvien ratkaisujen ja hajautetun tuotannon hallintaan liittyvien
tuotteiden markkinapotentiaali on merkittävä. Projektissa on
tavoitteena kehittää patenteilla suojattavaa uutta teknologiaa.

Tutkimus toteutetaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) ja
Vaasan yliopiston (VY) yhteistyönä. Projektiin osallistuu rahoittajina
yrityksiä, jotka tarjoavat projektiin teknistä tukea ja osaamista.
Toteuttavat demonstraatiot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä
yritysten kanssa ja yritysten tarjoamia resursseja hyödynnetään
tutkimuksessa.

The main goal in Protect-DG - New
techiniques for the management of power system faults and distributed
generation -project is to stydy and develop new solutions for managing
faults in mediumvoltage grids and for managing small-scale distributed
generations (DG) units installed in grids. The development of new
technical solutions is a prerequisite for installing DG cost-efficiently
to the electricity distribution network. At the same time, the demands
from the society for reliable power supply have increased. As a result,
there has been a transition to wide scale cabling of distribution grids,
which again requires enchanced fault location methods.

In the
project, new techniques for the fault indication and location, and
technical solutions for the prevention of island operation of DG, that
is, Loss-of-Mains protection based on continuous power line signaling
are developed. Moreover, usage of IEC 61850 standard for controlling DG
units are demonstrated and utilization of the IEC 61850 standard for
electric arc protection are developed. In the

project, novel means to respond for increasing reliability requirements
are created for the utilities and technical prerequisites for utilizing
the local small-scale DG are improved. Manufacturing industry companies
will use the project results in their product development, which aims
to success in global markets. The market potential of new solutions
related to fault locating and cotrolling of DG units in significant. The
goal is to develop new patent-protected technology.

The
research is carried out jointly in Lappeenranta University of Technology
(LUT) and University of Vaasa (UV). Companies are partly financing the
project, and are providing tehcnical support and knowledge. The
demonstrations, which will be carried out, are planned and implemented
in co- operation with the companies, and the resources provided by the
companies are used in the research.LUT Focus Areas


Last updated on 2018-20-02 at 14:18