Other project

F3 – Films For Future -yrityskonsortion rakentaminen

14715
14715
14715

Project Details
Start date: 01/01/2021
End date: 31/12/2021

Funder
Other Finnish

Abstract
F3 – Films For Future -yrityskonsortion rakentaminen -valmisteluhankkeen päätavoitteena on rakentaa valmisteilla olevan LUT:n ja VTT:n yhteisen F3 - Films For Future -hankkeen yrityskonsortio. F3 -hankkeen tavoitteena on ottaa merkittävä askel kohti uusien suomalaisten pakkausratkaisuiden hyödyntämistä sekä kansallisilla että kansainvälisillä markkinoilla, ja mahdollistaa myös pk-yrityksille liiketoiminta markkinassa, jossa toimijat ovat perinteisesti suuryrityksiä. LUT:n ja VTT:n aiemmin tekemä kehitystyö on nyt vaiheessa, jossa laajan kv-yrityskonsortion rakentaminen helposti kierrätettävien bio-/selluloosapohjaisten materiaalien ja pakkausratkaisuiden alueella on ajankohtainen.

Hanke edistää ekologista kestävyyttä tukemalla uusien materiaali- ja pakkausteknologisten ratkaisuiden kehitystyötä. Kehitystyön myötä fossiilisista raaka-aineista valmistettuja muovimateriaaleja voidaan korvata uusiutuvista materiaaleista valmistetuilla kartongeilla ja muilla biopohjaisilla materiaaleilla. Uudet ratkaisut vähentävät merkittävästi pakkaamisesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä ja pakkausjätteen määrää sekä edistävät jätteiden kierrätystä ja uusiokäyttöä. Kehitystyö vastaa pakkauksiak äyttävien yrityksien tarpeeseen löytää uusia entistä ekologisempia pakkausvaihtoehtoja ja pakkausten valmistusteknologioita omille tuotteilleen. Ekologisempien pakkausratkaisuiden myötä kuluttajat pääsevät ostamaan tuotteita, joiden pakkaamisessa on huomioitu materiaalin kotimaisuus, pakkausvalmistuksen eettisyys ja vähennetty pakkauksesta aiheutuvaa ympäristön kuormittumista .

The main objective of the “F3 – Films For Furure – building the consortium of companies” – project is to build a consortium of companies for the F3 -project. The goal of the F3 -project is to take a significant leap to exploit the Finnish packaging solutions in both domestic and international markets, and to enable small & medium sized corporations to act in a market traditionally dominated by large corporations. The development work made by LUT and VTT is now in a phase, where the building of a large consortium of international
companies in the area of bio- / cellulose-based materials and packaging solutions is current.

The project promotes sustainability by supporting the development work of novel material- and packaging technological solutions. With the help of the development work plastic materials manufactured from fossil-based raw materials can be replaced by materials manufactured by renewable resources, such as paperboards and other biobased materials. The new solutions reduce the carbon footprint and the waste caused by packaging and promote the recycling and reuse of waste. The development work answers to the needs of companies using packages, to find new, more environmentally friendly solutions and manufacturing solutions for their products. With the help of the more ecological packaging solutions consumers are able to purchase products, which uses packaging that takes into account the domesticity of the material, ethicalness of the package manufacturing and has reduced the environmental impact caused by packaging.LUT Focus Areas


Last updated on 2021-18-01 at 09:03