Research project

LähiLämpö - Lämmityssektorin hiilidioksidipäästöjen vähentäminen Etelä-Savossa

14715
14715
14715

Project Details
Start date: 01/08/2020
End date: 31/12/2021

Funder
Other Finnish

Abstract

Suomi tavoittelee EU:n pitkän aikavälin ilmastotoimien rakentamista siten, että EU saavuttaa hiilineutraaliuden ennen vuotta 2050. Tämä edellyttää vuoden 2030 päästövähennysvelvoitteen tiukentamista vähintään 55 prosenttiin vuoteen 1990 verrattuna. Kuitenkin, käytössä olevat fossiiliset lämmitysjärjestelmät voivat muodostua esteeksi tälle kunnianhimoiselle tavoitteelle. Erityisesti Suomen maaseudulla, jossa kaukolämpöverkkoa ei ole, kevyt polttoöljy (POK) on suosittu lämmitysjärjestelmä. Pelkästään Etelä-Savossa oli vuonna 2015 noin 9000 kohdetta, joissa oli öljylämmitysjärjestelmä ja jotka kuluttivat noin 626 GWh (~ 62 600 000 litraa) POK:a. Määrä on vain 8 % pienempi kuin vuonna 2006, mikä viittaa siihen, että POK:n kulutus ei ole laskenut suuremmin viimeisen 10 vuoden aikana. Tällainen fossiilisten polttoaineiden käyttö olisi lopetettava täysin hiilineutraalissa Suomessa. Emme kuitenkaan tiedä öljylämmityskuluttajien ympäristötietoisuutta, emmekä myöskään niiden investointihalukkuutta uuteen lämmitysjärjestelmään. Toisaalta, hallituksen politiikassa on kyse hiilineutraalisuudesta, jolloin ei kuitenkaan oteta täysin huomioon kestävyyden sosiaalisia näkökohtia.

Siksi tässä hankkeessa pyritään tekemään kyselytutkimus öljylämmittäjille, jolloin kysytään heidän näkemystä fossiilisten polttoaineiden ympäristönäkökohdista. Heiltä kysytään myös suunnitelmista tehdä uusia investointeja lämmitysjärjestelmään, ja mahdollisista tukitoiveista, jos he haluavat muuttaa lämmitysjärjestelmänsä. Lisäksi kysytään muita relevantteja kysymyksiä liittyen lämmitysjärjestelmiin. Kyselytutkimuksen lisäksi tavoitteena on laskea lämmitysjärjestelmien vaihtoehtoiset ympäristövaikutukset (kasvihuonekaasupäästöt) elinkaariarvioinnin (LCA) avulla. Kyselyn ja LCA-tulosten perusteella luokitellaan valittu lämmitysjärjestelmä monikriteerisen päätöksen analyysin (MCDA) ja analyyttisen hierarkian (AHP) avulla. Lopulta lämmitysjärjestelmän luokittelun perusteella tehdään johtopäätös lämmitysjärjestelmän muutoksen sosiaalisista vaikutuksista (sosiaalisesta kestävyydestä) yhteiskunnalle, erityisesti Etelä-Savon alueella. Hankkeen tuloksilla autetaan koko Etelä-Savon maakuntaa pääsemään irti fossiilisista
polttoaineista ja saavuttamaan kestävän kehityksen periaatteet lämmityssektorilla. Tällöin autetaan myös koko maata saavuttamaan hiilineutraaliuden ennemmin tai myöhemmin. Hankkeen tulokset ovat monistettavissa ja menetelmää voidaan hyödyntää koko Suomessa.LUT Focus Areas


Last updated on 2020-02-10 at 10:43