Research project

Energiavarastot ja lämpöpumput osana tulevaisuuden energiajärjestelmää
Thermal energy storages and heat pumps as part of future energy system
(TESHeP)

14715
14715
14715

Principal Investigator

Project Details
Start date: 01/06/2019
End date: 31/05/2022

Funder
Other Finnish

Abstract

Energian varastointi on yksi suurimmista haasteista siirryttäessä vähäpäästöisiin uusiutuviin energiajärjestelmiin. Uusiutuvan aurinko- ja tuulienergiakapasiteetin lisääntyessä energiavarastojen avulla voidaan luoda tarvittavaa joustavuutta ja stabiiliutta lämmön- ja sähkönjakeluun. Hankkeen tavoitteena on rakentaa Etelä-Karjalaan energian varastointiin liittyvä osaamiskeskittymä. Hankkeen aikana parannetaan uusiin energian varastointiteknologioihin liittyvän yritystoiminnan edellytyksiä sekä luodaan suuntaviivoja alan teollisuuden kasvulle ja pilotointiympäristöille.
Hankkeella pyritään vastaamaan ja osallistumaan energiateollisuuden murrokseen luomalla kehitysalusta uusille innovaatioille ja hyödyntämään alueen osaamista mahdollisimman tehokkaasti. Etelä-Karjalassa on merkittävää puhtaaseen energiaan ja ympäristöön sekä prosessiteollisuuteen liittyvää osaamista, jonka pohjalta on mahdollista rakentaa kansainvälisesti kilpailukykyistä kestävää kehitystä tukevaa teollisuutta tuleville vuosikymmenille.

Hankkeessa kartoitetaan Etelä-Karjalan alueella toimivat pk-teknologiayritykset, energialiiketoimijat ja energian käyttäjät, joiden liiketoimintamahdollisuuksiin uusilla energiavarastoratkaisuilla on merkitystä. Hankkeessa tuotetaan Etelä-Karjalan energiavarastoinnin Road Map, jossa kuvataan keskeisimmät teknologiat, niiden kehitystarpeet ja –mahdollisuudet, sekä alueellisen hiilineutraalin energiantuotannon että paikallisten teknologiatoimittajien vientimahdollisuuksien kannalta. Alustavasti keskeisimmiksi tulevaisuuden teknologioiksi on kartoitettu korkean lämpötilan lämpövarastomateriaalit ja lämpöpumput, joita tarkastellaan tarkemmin omina toimenpiteinään. Hankkeessa kartoitetaan myös pilot-kohteita uusien energiavarasto- ja lämpöpumpputeknologioiden testaamiseen käytännössä. Varsinainen pilotointi tehdään tämän hankkeen ulkopuolella ja sen toteutukseen haetaan rahoitusta yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa. Pilotoinnin lisäksi energiajärjestelmämallinnuksen avulla tarkastellaan hiilivapaata Lappeenrantaa ja energiavarastojen roolia sen toteutuksessa. Hanke toteutetaan yhteistyössä paikallisten teknologiayritysten, energialiiketoimijoiden sekä paljon energiaa käyttävän teollisuuden ja kiinteistöyhtiöiden kanssa. Tuloksia esitellään hankkeen vuosiseminaareissa. Tiedotusta hoidetaan myös alueellisen Greenreality Networkin, Lappeenrannan kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluyksikkö Wirman sekä Suomen Lämpöpumppuyhdistyksen kautta.
Hankkeessa saadaan uutta tietoa: faasimuutosmateriaaleista ja niiden toiminnasta osana lämpövarastoa,
lämpöpumppujen toiminnasta yhdessä lämpövarastojen, kaukolämpöverkon, sähköverkon ja teollisten
häviölämpövirtojen kanssa. Tarkastellut ratkaisut ovat osin pilotointivaiheessa ja Lappeenrannassa on useita niiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen kykeneviä yrityksiä. Hankkeen seurauksena arvioidaan syntyvän uutta energiavarastoalan liikevaihtoa useiden M€:n verran, jonka työllisyysvaikutus on kymmeniä henkilötyövuosia.LUT Focus Areas


Last updated on 2020-20-02 at 09:02