Other project

Hämeen ilmastoviisas maaseutu- ja energiayrittäjyys

14715
14715

Project Details
Start date: 01/05/2019
End date: 31/12/2021

Funder
Other Finnish

Abstract


Ilmastonmuutoson yksi keskeisimpiä globaaleja haasteita sekä ympäristöllisesti että
yhteiskunnallisesti. Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ilmiö, mutta
vaikutukset koetaan usein paikallisesti. Ympäristöllisten haasteiden kanssa
samanaikaisesti yhteiskunnan rakenteet muuttuvat. Hämeen elinkeinoelämän
suurimmiksi haasteiksi on arvioitu muodostuvan työttömyys ja maakunnallisen
yhteistyön puute. Lisäksi elinkeinoelämän heikkoutena on nähty mm. vähäinen
tutkimus- ja kehitystoiminta sekä oman alueiden toimijoiden hyödyntämättömyys.Tämän, useita Hämeen alueellisen maaseutusuunnitelman tavoitteita toteuttavan,
hankkeen tavoitteena on osaltaan pyrkiä ratkaisemaan edellä kuvailtua haastetta
Kanta- ja Päijät-Hämeen maaseudun monipuolisessa ja taloudellisesti
kannattavassa kehittämisessä globaalin ilmastohaasteen puristuksessa. Hanke
pyrkii tukemaan Hämeen elinkeinoelämän monipuolistamista erityisesti
maaseutuelinkeinojen näkökulmasta metsä-, maatalous- ja energiasektorilla
keskipitkällä aikavälillä.Hankkeen tavoitteena on Kanta- ja Päijät-Hämeen
maaseutuelinkeinojen monipuolistaminen identifioimalla ilmastokestävään toimintaan
liittyviä maaseudun liiketoimintamahdollisuuksia sekä arvioida näiden mallien
ympäristöllistä kestävyyttä ja taloudellista kannattavuutta. Hanke koostuu
neljästä työpaketista (TP): 1) Ilmastoviisaat energiayrittäjyyden
mahdollisuudet, 2) Paikalliset
hiilivarastot ja uudet hiilinielumahdollisuudet, 3) Uudet tuotteet ja palvelut
rajapinnoilla muiden sektoreiden kanssa ja 4) Tiedotus ja viestintä.

Hankkeessa yhdistetään aiempien tutkimusten tuloksia alueellisesti ja keskeisten
toimijoiden helposti sovellettavaan muotoon. Aiempaa tietoa täydennetään
tarvittaessa metsävaratietoanalyyseillä (Suomen Metsäkeskus),
elinkaarimallinuksella ja uusien liiketoimintamallien kehittämisellä (LUT)
tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja yrittäjien kanssa (ProAgria,
Suomen metsäkeskus). Lisäksi hyödynnetään julkista tilastodataa alueen
sosioekonomista rakennetta kuvaavissa tilastollisissa analyyseissa, joilla
selvitetään esimerkiksi alueen markkinapotentiaalia uusille tuotteille tai
kysyntää erilaisille paikallisille tuotteille ja palveluille. Kanta- ja
Päijät-Hämeen alueelle soveltuvia, potentiaalisia uusia tuotteita ja
palvelumalleja kartoitetaan kysely- ja markkinatutkimuksilla sekä työstetään
eteenpäin työpajatoiminnassa alueen paikallistoimijoiden kanssa yhteistyössä.
Kehitettävien liiketalousmallien kannattavuutta arvioidaan liiketaloudellisella
kannattavuuslaskennalla ja lisäksi niitä testataan ja esitellään toimijoille ja
yrittäjille suunnatuissa työpajoissa.

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT), Suomen metsäkeskus, eteläinen palvelualue ja ProAgria Etelä-Suomi toteuttavat hankkeen yhdessä.

Hankkeen kotisivut www.Hime.fi.
Lisäksi löytyy Facebookissa ja Twitterissä Facebook.com/HIME, Twitter.com/HIME .Last updated on 2020-05-03 at 11:11