Research project

Kiertovirrat - Jalostetut jätevedet ja lietteet bio- ja kiertotalouden raaka-ainevirroiksi

14715
14715

Project Details
Start date: 01/06/2019
End date: 31/05/2021

Funder
Other Finnish

Abstract

Kiertovirrat - Jalostetut jätevedet ja lietteet bio- ja kiertotalouden raaka-ainevirroiksi -hankkeen tavoitteena on
jätevesien käsittelyn tehostaminen ja prosessissa muodostuvien sivuainevirtojen kytkeminen osaksi bio- ja
kiertotaloutta. Lisäksi tavoitteena on prosessin ravinteiden talteenoton tehostaminen ja puhdistusprosessin
optimoiminen haitta-aineiden ja mikromuovien poiston osalta. Tavoitteena on tutkia erilaisia vaihtoehtoisia tekniikoita lietteen hyödyntämiseksi osana bio- ja kiertotaloutta.

Jätevesien käsittelyn tehostaminen jätevedenpuhdistamoilla vähentää kuormitusta vesistöihin ja haitallisten aineiden leviämistä ympäristöön. Puhdistusprosesseissa syntyvien lietemäärien jatkuva kasvu, ja lietteitä koskevan ympäristölainsäädännön tiukentuminen luovat tarpeen lietteiden uusille käsittelyvaihtoehdoille ja jälkikäyttömahdollisuuksilleLUT Focus Areas


Last updated on 2021-10-02 at 13:27

Share link