Research project

Metsäalan osaaminen, uudistuminen ja houkuttelevuus tulevaisuudessa tutkimushanke 2019-2021 (MOSH)


Project Manager

Project Details
Start date: 01/04/2019
End date: 31/03/2021

Funder
Other Finnish

Abstract


Tutkimme hankkeessa yritysten uudistumispotentiaalia metsäalan osaamisen ja houkuttelevuuden, vallitsevien näkemysten sekä tulevaisuuden mahdollisuuksien valossa. Metsä ja sitä hyödyntävät yritykset ovat keskeinen osa suomalaista yhteiskuntaa ja merkittävä hyvinvoinnin lähde. Kasvava huoli maan kantokyvystä aiheuttaa muutoksia myös suomalaisten metsäsuhteeseen ja metsäteollisuuden liiketoimintaympäristöön. Uudistumispotentiaalin tutkiminen avaa sitä, millaisena toimialan tulevaisuus voi näyttäytyä. Kysymys on relevantti yritystoiminnan, kansantalouden ja metsäsektorilla työskentelevien osaajien hyvinvoinnin näkökulmasta. Kokonaiskuvan luomiseksi keräämme tietoa sekä yrityksiltä itseltään, että lukioikäisiltä, jotka tutkimuksessa edustavat tulevaisuuden työnhakijoita, -tekijöitä ja kuluttajia. Yritysten uudistumiskykyä ja tulevaisuudennäkymiä analysoimalla tämä tutkimushanke valottaa metsäsektorilla toimivien yritysten kykyä luoda, ylläpitää ja muokata tuottavaa metsäpohjaista liiketoimintaa.

Tutkimus toteutetaan LUT-yliopiston School of Business and Managementin ja Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan yhteistyönä. Tutkimusryhmä koostuu LUT-yliopiston neljästä tutkijasta: Professori Satu Pätäri (hankkeen vastuullinen johtaja), Professori Ari Jantunen, Tutkijaopettaja Anni Tuppura (projektipäällikkö) ja Apulaisprofessori Anssi Tarkiainen. Yhteistyö Helsingin yliopiston metsätieteiden osaston kanssa toteutetaan Tutkijatohtori Jaana Korhosen koordinoimana.

Hankkeen ensimmäinen kyselyaineisto on kerätty nuorilta (404 17-18 -vuotiasta vastaajaa) syksyllä 2019. Tällä aineistolla tutkimme, mikä on nuorten käsitys metsäpohjaisesta liiketoiminnasta ja sen tulevaisuudesta, sekä millainen mielikuva nuorilla on metsäalan yrityksistä työnantajina.

Toinen aineisto kerätään keskisuurista ja suurista yrityksistä. Tämän aineiston avulla pääsemme analysoimaan toimialan uudistumispotentiaalia. Saamme tietoa myös siitä, millaisina toimialalla toimivat näkevät muutoksen mahdolliset suunnat, ja kuinka suuria muutoksia toimialalla toimivat yritykset ennakoivat. Yhdistämällä aineistoja saamme myös käsityksen siitä, kuinka samanlainen tai erilainen on toimialalla toimivien näkemys tulevaisuudesta verrattuna nuorten odotuksiin ja mielikuviin. Hankkeen tuloksia
tullaan jalkauttamaan työpajalla.

Lisätiedot:
Professori Satu Pätäri
Hankkeen vastuullinen johtaja
satu.patari(a)lut.fi

Tutkijaopettaja Anni Tuppura
Hankkeen projektipäällikkö
anni.tuppura(a)lut.fi

Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fiLast updated on 2020-22-06 at 10:10

Share link