Other project

Vitality through innovation and co-operation (ELSA)
Elinvoimaa älykkäällä sotella (ELSA-hanke)
(ELSA)

14715
14715
14715

Project Details
Start date: 01/06/2018
End date: 31/12/2020

Funder
Other Finnish

Abstract

http://www.elsatestbed.fi/

Elinvoimaa älykkäällä SotellA (ELSA) -hanke toteutetaan yhteistyössä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (”Eksote”), Saimaan ammattikorkeakoulun (”Saimia”) ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston (”LUT”) kanssa. ote- ja innvointiosaaminen sekä herkkyys uusien trendien havaitsemiseen tukee hankkeen toteutusta ja pitkäkestoisia vaikutuksia.

Päätavoitteena on rakentaa Etelä-Karjalan maakuntaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiskehittämisen (co-creation) innovaatio- ja testausympäristö, osaamiskeskittymä, joka mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon pilotointeja/kokeiluja maakunnan laajuisesti. Painopisteenä ovat kotona asumista tukevat palvelut. Tämä toteutetaan rakentamalla sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiskehittämisen ympäristö, toimintarakenne ja toimintamallit, etenkin kotona asumista tukeviin ratkaisuihin. Hankkeella tavoitellaan alueen kehittämis-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan käyttäjälähtöistä aktivointia yritysten, yliopiston, korkeakoulujen ja oppilaitosten sekä sote-toimjoiden kanssa. Keinoina käytetään testausta, arviointia, kokeiluja ja pilotointia. Kehittäminen tapahtuu yhteistyössä Business Finlandin koordinoimassa soten Testbed Finland -verkostossa, johon kuuluvat Eksoten lisäksi kaikki yliopistosairaalat. Suomen terveysteknologian tuotteiden vienti oli vuonna 2016 yli kaksi miljardia euroa. Eksoten Testbed-hanke on osa kansallisen Testbed-toiminnan käynnistämistä ja kehittämistä, jonka tarkoituksena on kasvattaa terveysteknologian osaamista ja vientiä pitkäjänteisesti yhdessä yritysten kanssa.

Kaikki hankkeessa olevat tahot osallistuvat yhteiskehittämiseen, testaussuunnitelman laatimiseen ja toteutusten arviointiin. Hanke toteutetaan yhteiskehittämisellä, iteroiden työpakettien kautta. Eksoten pääroolina on luoda innovaatio- ja testausympäristö maakuntaan osana valtakunnallista soten Testbed-verkostoa rakentamalla testausalustan kotona asumista tukeville palveluille. Lutin pääroolina on analytiikkaosaamisen ja valmentamisen tuominen innovaatio-, testaus- ja oppimisympäristöön. Saimian pääroolina on prosessien ja laitteiden testaaminen sekä simulointi oppimisympäristössä. Lisäksi verkostossa toimii avoin yritysten ekosysteemi yhteistyökumppanina. Yritykset osallistuvat yhteiskehittämiseen. Yrityksille ei kohdenneta rahoitusta. Asiakkaat osallistuvat palvelujensa suunnitteluun, kokeiluihin ja testaukseen aktiivisesti.

ELSA-hankkeessa syntyvän ekosysteemin innovoinnin ja kehittämisen toiminnallisena kohdealueena toimivat kotona asumista tukevat palvelukokonaisuudet, jotka voivat olla laitteita, ratkaisuja, tietojärjestelmiä ja muita teknisiä innovaatioita tai toiminnallisia palvelutuotannon innovaatioita. ELSA-hankkeen tuloksena Etelä-Karjalaan on syntynyt kotona asumista tukevien palvelujen innovaatio- ja testausympäristö sekä yhteiskehittämisen viitekehys sekä osaamisen aineistoja (määrittelyjä, kuvauksia, arviointeja). Testausympäristö kytkee alueellisen yritystoiminnan tiiviisti julkiseen sote-toimintaan ja mahdollistaa uusien palvelujen ja työpaikkojen syntymisen esim. alustatalouden kautta. Tulokset mahdollistavat alueen päivystävän sairaalan ja kotiin vietävien palvelujen integraation, mikä lisää asiakasarvoa. Lopputuloksena palvelutapahtuma sujuvoituu ja toiminnan tehokkuus kasvaa.Last updated on 2019-05-11 at 13:47