Other project

Sähkömetanolia energiatehokkaasti

14715
14715
14715

Project Details
Start date: 01/09/2018
End date: 31/08/2020

Funder
Other Finnish

Abstract

Käynnissä oleva globaali energiamurros luo kysyntää uusille innovatiiviselle energiateknologoille, jotka edesauttavat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista. Kasvihuonekaasupäästöt on nollattava 2050 mennessä, joka johtaa lopulta suljettuun maanpäälliseen hiilidioksidin kiertotalouteen. Uudessa energiajärjestelmässä tuotanto pohjautuu pääosin edulliseen tuuli- ja aurinkosähköön sekä energian käytön sähköistämiseen. Raskasta liikennettä, kemikaaliteollisuutta ja energian kausivarastointia ei kuitenkaan voida täysin sähköistää. Uusiutuvan sähköenergian avulla voidaan sen sijaan valmistaa suoraan polttoaineita, muovin raaka-aineita ja lannoitteita käyttämällä hiilidioksidia ja vettä raaka-aineina. Tarvittava vety tuotetaan päästöttömällä sähköllä vedestä. Siten raaka-aineet ovat käyttäjälle lähes ilmaisia, kaikkialla saatavissa. Lopputuotteiden valmistus voidaan siis viedä sinne, missä halutun tuotteen valmistus on kaikkein järkevintä taloudelliselta tai muulta kannalta katsottuna. Tuotantolaitteista voidaan tehdä massatuotteita, joilla on tuotantomäärän suhteessa laskeva valmistuskustannus.

Tässä hankkeessa tutkitaan uusiutuvan sähköenergian jalostamista nestemäiseksi lopputuotteeksi, jota on suhteellisen helppoa varastoida ja kuljettaa ja jolle löytyy kysyntää polttoaineena ja kemian teollisuuden raaka-aineena. Kaasumaiset tuotteet, kuten vety ja metaani nähdään usein ongelmallisiksi juuri kuljetuksen ja tarvittavan säiliön paineistuksen takia. Tarkastelun kohteena hankkeessa on sähköpolttoaineiden valmistuksessa tarvittavan vedyn tuotannon modernisointi uuden tehoelektroniikan avulla, jolla tähdätään vedyn tuotantokustannusten pienentämiseen ja prosessin säädettävyyden parantamiseen. Tämän lisäksi tutkitaan yksivaiheista synteesiprosessia, jossa sähköllä tuotettu vety ja hiilidioksidi, joka voi olla peräisin esim. sellutehtaalta tai mädättämöltä, voidaan syntetisoida energiatehokkaasti suoraan nestemäiseksi lopputuotteeksi, metanoliksi. Sähkömetanolin valmistusta pilotoidaan LUT:lla laboratoriomittakaavassaLUT Focus Areas


Last updated on 2018-09-10 at 07:30