Other project

Smart Parks, Käyttäjäkokemus osaksi julkisen ulkotilan investointi- ja ylläpitopäätöksiä (SMART PARKS)


Project Details
Start date: 01/01/2018
End date: 31/12/2018

Funder
Other Finnish

Abstract

Hämeen ammattikorkeakoulun rakennetun ympäristön koulutuksessa kehitetään Smart Parks -konseptia, jonka tavoitteena on edistää käyttäjätiedon hyödyntämistä kaupunkivihreän hallinnoinnissa digitaalisuuden avulla. Pilotteina hankkeessa toimivat Lahden ja Vantaan kaupungit. Yhteistyökumppanina toimii Lappeenrannan teknillinen yliopisto, joka tuo hankkeeseen taidelähtöiset tutkimusmenetelmät.

Hankkeessa kehitetään kaupunkilaisten kokemusten tunnistamista sekä niiden sisällyttämistä puistojen ja viheralueiden johtamiseen ja hallinnointiin (managementiin) digitaalisuutta hyödyntäen. Kaupunkilaisten tarinat ja elämykset digitaalisesti jaettuina voivat edistää kestävää kehitystä.

Kokemusten tunnistamisessa käytetään taidelähtöisiä tutkimusmenetelmiä, joita ovat narratiiviset ja keholliset eli niin sanotut paikkaorientoituneet tutkimus- ja kehittämismenetelmät. Niiden avulla kaupunkilaiset voivat itse tunnistaa ja ilmentää omia emotionaalisia paikkaan kiinnittyviä kokemuksiaan. Narratiivinen ja kehollinen tieto on pohjana digitaalisen sisällön tuottamisessa Smart Parks-hankkeeseen. Smart Park-malli tarjoaa digitaalisen ja dynaamisen
management-työkalun julkiseen ulkotilaan ja sitä kokeillaan Lahdessa ja
Vantaalla. Näiden kohteiden seuranta näyttää miten käyttäjälähtöinen tieto
voidaan hyödyntää kuntahallinnossa. Samalla malli tarjoaa uuden eri aisteja
aktivoivan ja kokemuksellisen tason käyttäjille julkisesta ulkotilasta.
Tulosten vaikutus näkyy jatkuvan osallistamisen metodien kehittämisenä, sillä
se kohdentuu elinkaariajattelun mukaisesti kaikkiin vaiheisiin.Last updated on 2021-10-02 at 13:30

Share link