Research project

Kansainvälisyyttä ja kasvua PK-yrityksiin

14715
14715
14715

Project Details
Start date: 01/10/2017
End date: 31/08/2020

Funder
Other Finnish

Abstract

Hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on vahvistanut läsnäoloaan
Mikkelissä investoimalla osuustoiminnan ja pk-yritysten kasvun ja
kansainvälistymisen tutkimusryhmiin. LUT School of Business and
Managementin (LBM) Business Studies -osaamisalueella toimii Mikkelissä
yrittäjyyden tutkimusryhmä, jonka tehtävänä on korkealaatuisen,
elinkeinoelämän kanssa verkottuneen tutkimus- ja kehittämistoiminnan
avulla tukea alueen elinvoiman kehittymistä.

Etelä-Savossa on väkilukuun nähden huomattavan paljon pieniä yrityksiä. Maakunnan
tulevaisuuden kannalta on äärimmäisen tärkeää, että pk-yritysten kasvuun
liittyviä ongelmakohtia voidaan avata tutkimuksen kautta. LBM:n
tutkimusryhmä vahvistaa elinkeinoelämän kehittämisen tieteellistä
perustaa, joka tukee muita alueen toimijoita omissa kehitystehtävissään.
Tutkimusryhmä toimii erilaisten yrittäjyysekosysteemien, erityisesti
pk- ja osuustoimintayritysten konteksteissa ja tutkii esimerkiksi
yritysten kasvua, strategioita, kansainvälistymistä sekä uusia
liiketoimintamalleja ja mahdollisuuksia. Tutkimusryhmä tekee aktiivista
tutkimusyhteistyötä alueella toimivien muiden yliopistojen ja
korkeakoulujen, muiden LUT:n tutkimusryhmien sekä kansainvälisten
kumppaneiden kanssa.

Hankkeessa on palkattu pk-yritysten kasvuun
ja kansainvälistymiseen liittyvän professuurin tutkimusryhmään
tutkimuskoordinaattori, jonka tehtävänä on tukea professuurin ja
tutkimusryhmän käynnistymistä. Tutkimuskoordinaattorin tehtävänä on
osallistua alueen pk-yritysten tilanteen kartoittamiseen,
tutkimushankehakuihin sekä muihin tutkimusryhmän käynnistymiseen
liittyviin tehtäviin.Last updated on 2018-12-12 at 15:30